Home Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
„wCentrumRozwoju.pl”

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://wcentrumrozwoju.pl zwanego dalej Sklepem lub Serwisem .
2. Sklep prowadzony jest przez Jakuba Niegowskiego, (zwaną dalej “Administratorem” lub „Sprzedającym” lub „Usługodawcą”.)
3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://wcentrumrozwoju.pl e-mail kontakt@wcentrumrozwoju.pl
4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
6. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Serwis („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://wcentrumrozwoju.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci

§ 2.

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet materiałów (zwanych dalej: „Pliki z Informacjami”, materiałami) w tym subskrypcji Premium oraz zasady organizacji zajęć online
2. Wraz ze sprzedażą Materiałów udzielana jest Licencja (zwana dalej „Licencją”), która określa prawa oraz obowiązki osoby korzystającej z Plikami z Informacjami (zwanej dalej: „Kupującym” lub „Usługobiorcą” lub „Użytkownikiem”).
3. Udzielenie dostępu do materiałów na stronie następuje poprzez udostępnienie ich za pomocą strony https://wcentrumrozwoju.pl po dokonaniu opłaty jednorazowej lub abonamentowej.
4. Twórcą i administratorem Plików z Informacjami jest Jakub Niegowski
5. Licencja na korzystanie z Plików z Informacjami zostaje udzielona po zakupie Plików z Informacjami przez Usługobiorcę .
6. Licencja do Plików z Informacjami zostaje udzielona na korzystanie z niej w celach niekomercyjnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Szczegółowe zasady udziału w zajęciach określa niniejszy Regulamin oraz znajdują się na stronie https://wcentrumrozwoju.pl
8. Kursy online organizowane są w formie zajęć online z wykorzystaniem metod i narzędzi do kształcenia na odległość.

 

ROZDZIAŁ II Organizacja Kursów

§3.

1. Uczestnik – uczestnik kursu, pełnoletnia osoba fizyczna; niepełnoletnia osoba fizyczna
2. Opiekun Uczestnika – rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika.
3. Forma kontaktu z serwisem – na adres kontakt@wcentrumrozwoju.pl

§4

1. Zgłoszenie chęci udziału w zajęciach wymaga:
a) zapoznania się i akceptacji Regulaminu;
b) podania imienia i nazwiska,
c) podania adresu poczty elektronicznej
2. Na podany adres e-mail będą przesyłane informacje dotyczące Zajęć.
3. Uczestnik podający swoje dane bądź dane w celu skorzystania z usług Serwisu zobowiązuje się do podania danych zgodnych z prawdą.
4. Uczestnik dodatkowo na mocy postanowień Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
a) przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z uczestnictwa w Zajęciach;
b) dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą;
5. W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest rejestracja i zgoda ich ustawowych przedstawicieli. Podanie danych identyfikujących uczestnika niepełnoletniego jest obowiązkowe.
§5
1. Aktualna oferta i harmonogram prowadzonych Zajęć znajduje się na stronie https://wcentrumrozwoju.pl
2. Zajęcia organizowane będą w formie zajęć online z wykorzystaniem metod i narzędzi do kształcenia na odległość.
3. Rezerwacja udziału w Zajęciach odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej https://wcentrumrozwoju.pl lub za pomocą środków komunikacji na odległość wskazanych na stronie, otrzymania potwierdzenia zapisania na listę uczestników oraz opłacenia udziału w zajęciach najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem Zajęć.
4. Pełnoletni uczestnik, a w innym wypadku Opiekun Uczestnika winien sprawdzić, czy podane przez niego przy Zgłoszeniu dane są wpisane poprawnie i zgodne z rzeczywistym stanem.
5. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych uczestnictwem w zajęciach, Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.
6. Uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez wskazanie wybranych Zajęć oraz przesłanie zgłoszenia w którym wskazuje następuje dane:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich
7. Wszystkie ceny zajęć podawane na stronach serwisu https://wcentrumrozwoju.pl są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
8. Po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje drogą mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wskazany adres e-mail, przy czym, potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy dni roboczych od dnia wniesienia Zgłoszenia wraz z informacjami dotyczącymi Zajęć ( w tym: opisu, osoby prowadzącego, harmonogramu, informacji o sposobie dokonania płatności) przy czym opłatę należy uiścić maksymalnie w terminie 2 dni po otrzymaniu potwierdzenia. Uczestnik decyduje się na udział w zajęciach po naciśnięciu przycisku – „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
9. Za datę dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Administratora. Dokonanie opłaty w terminie do 2 dni od otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia jest równoznaczna z rezerwacją miejsca w wybranych Zajęciach. Brak wpłaty we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z udziału w Zajęciach.
10. Po przesłaniu potwierdzenia wpłaty i odnotowaniu jej wpływu na konto Organizatora, przesyła on Uczestnikowi potwierdzenie udziału w kursie na wskazany adres e-mail lub inną wybraną przez uczestnika formą kontaktu elektronicznego udostępnionego przez Organizatora i potwierdzoną przez uczestnika.
11. Organizator i Uczestnik związani są ceną Zajęć obowiązującą w chwili złożenia Zgłoszenia.

§6

1. W zakresie tych usług honorowane są następujące formy płatności:
a) Wpłata lub przelew bankowy środków na konto Organizatora o numerze wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
b) dotpay
2. W przypadkach przewidzianych przez prawo Organizator wystawia paragon potwierdzający dokonanie zakupu.
3. Na życzenie pełnoletniego Uczestnika wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie płatności. Uczestnik zobowiązany jest w momencie zgłoszenia (prośby o wystawienie faktury VAT) do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
a) Imię i nazwisko/firmę,
b) Adres zamieszkania/siedziby,
c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne)
3. W przypadku niedokonania wpłaty na 1 dni lub mniej dni przed rozpoczęciem Zajęć i nie przesłania do tego terminu potwierdzenia wpłaty, uznaje się że Uczestnik od umowy odstąpił.
4. W przypadku dokonania indywidualnych ustaleń miedzy Uczestnikiem a Organizatorem i wynegocjowania za pośrednictwem poczty elektronicznej indywidualnych warunków płatności dopuszczalna może być dokonanie płatności w terminie późniejszym.

§7

1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie zawartej na stronie internetowej https://wcentrumrozwoju.pl oraz przekazanych uczestnikowi przed dokonaniem płatności.
2. W czasie trwania Zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie.
3. Zajęcia odbywają się w formie online za pośrednictwem platformy steamingowej, https://wcentrumrozwoju.pl oraz innych udostępnionych narzędzi online.
4. Aktualna oferta Zajęć, kategoria wiekowa osób, do której skierowane są zajęcia, profil i opis zajęć, miejsce odbywania się zajęć, czas, zakres programowy, oraz ogólny harmonogram Zajęć udostępniony jest na stronie https://wcentrumrozwoju.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku oferowane jest wykonanie Usługi w innym terminie albo zwrot całej opłaty, którego to wyboru może dokonać Klient.
6. Organizator w wypadku odwołania usługi informuje o tym fakcie Klienta na adres e-mail podany przez niego w kontaktach z Serwisem.

§8

1. Pojedyncze Zajęcia trwają zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie https://wcentrumrozwoju.pl
2. Zajęcia odbywają się w formie online z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość.
3. Uczestnik naruszający Regulamin lub w sposób rażący naruszający zasady współżycia społecznego może zostać usunięty z Zajęć.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych błędów rachunkowych, językowych i pisarskich w zawartości materiałów udostępnianych na Zajęciach.
5. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, w szczególności materialne, spowodowane używaniem lub niemożnością używania oprogramowania komputerowego związanego z materiałami udostępnianymi podczas Zajęć lub z dostępnością użytkownika do Internetu, który jest konieczny do korzystania z usług.

§9

1. Uczestnik Zajęć nie może przekazywać treści udostępnianych na zajęciach ani danych dostępowych osobom trzecim.
2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Organizatora.
3. Uczestnik Zajęć nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
4. W ramach uczestnictwa w Zajęciach zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
5. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika portalu w przypadku, gdy:
a) Uczestnik zajęć, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do uczestnictwa w Zajęciach;
b) Uczestnik zajęć uporczywie nie spełnia zobowiązań podjętych wobec innych Użytkowników
c) Uczestnik zajęć dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;
d) Uczestnik zajęć w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem uczestnictwa w zajęciach

§10

1. Organizator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłową organizację Zajęć pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
2. Organizator ma możliwość usunięcia każdej treści naruszającej Regulamin. Jeżeli Organizator podejmie decyzję o usunięciu treści, prześle Użytkownikowi wiadomość na adres e-mail ze wskazaniem przyczyny usunięcia oraz ewentualną możliwością modyfikacji jego treści.
3. Organizator troszczy się o należytą organizację Zajęć.
4. Organizator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkowników, jeżeli Organizator nie posiada świadomości ich charakteru.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki będą udostępniane uczestnikom podczas Zajęć. Użytkownik wchodząc na inne strony www w ramach udziału w Zajęciach zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach www.
6. Organizator udziela Użytkownikom wszelkiej możliwej pomocy, z wykorzystaniem poczty elektronicznej: kontakt@wcentrumrozwoju.pl
§11
1. W przypadku rezygnacji Uczestnika /Opiekuna ze Szkolenia, jeżeli rezygnacja nastąpi: do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator zwraca 100% uiszczonej opłaty,
2. Z ważnych przyczyn na mniej niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Szkolenia, Organizator zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o wysokość udokumentowany poniesionych rzeczywiście (zapewnienie instruktorów, zakup akcesoriów i sprzętu, zakup dostępu do platform edukacyjnych) kosztów przez Organizatora w wysokości do 25% wartości kursu
3. Dla rezygnacji należy dokonać następujących czynności technicznych:
a) Wysłać e-mail na adres kontakt@wcentrumrozwoju.pl w tytule wpisać nazwę Zajęć i czego dotyczy mail. W treści maila wpisać swoje dane.
b) Przesłać nr konta, na który ma zostać dokonany zwrot uiszczonej opłaty.

ROZDZIAŁ III – Sprzedaż plików z informacjami w tym subskrypcji Premium – udostępnienie

§ 12

1. Informacje podane na stronach internetowych Serwisu , w tym informacje o Plikach z Informacjami, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Serwis, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Kupującemu następujące informacje:
a. dokładny opisu Plików z Informacjami oraz jego cechy.
b. łączną cenę za Pliki z Informacjami oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia;
c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty.
3. Dokonanie zakupu materiałów nie wymaga rejestracji w Serwisie przez Kupującego.
4. Składanie zamówienia na te usługi następuje za pomocą komunikatorów dostępnych na stronie.
5. Kupujący składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu oraz informacjami wskazanymi przez Serwis, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie dokonywania zakupu poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka.
7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Serwis przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
b) Serwis może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w zamówieniu. W takim przypadku Serwis niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
8. W zakresie tych usług honorowane są następujące sposoby płatności:
a) Przelew tradycyjny;
b) Płatność przez DotPay;
c) Płatność przez PayPal
9. Termin na wykonanie płatności wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
10. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą: potwierdzenia przyjęcia zamówienia i dokonaniem wpłaty przez Klienta.
11. Wraz z materiałami Serwis udostępnia formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
12. W przypadkach przewidzianych przez prawo wraz z produktem Serwis wysyła paragon potwierdzający dokonanie zakupu.. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
a) Imię i nazwisko/firmę,
b) Adres zamieszkania/siedziby,
c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
13. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji: związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
14. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
15. Udostępnienie plików z informacjami, w tym subskrypcji premium następuje poprzez uiszczenie opłaty jednorazowej lub w formie opłaty abonamentowej.
16. Aktualny cennik wraz z wysokością opłat udostępniony jest na stronie https://wcentrumrozwoju.pl
17. Udostępnienie materiałów Premium następuje poprzez przesłanie dostępu do stosownej sekcji strony po dokonaniu opłaty jednorazowej lub abonamentowej zgodnie z cennikiem.

§ 13

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej dot. Plików z Informacjami są własnością jej Twórcy i chronione są odpowiednimi przepisami prawa autorskiego. Użytkownikowi udzielana jest licencja na korzystanie z nich dla własnych potrzeb.
2. Użytkownik jest uprawniony z licencji do Plików z Informacjami, udzielonej przez Twórcę, w zakresie wprowadzania Plików z Informacjami do obrotu na zasadach zawartych w postanowieniach niniejszej Licencji.
3. Wszelkie prawa udzielone na podstawie niniejszej Licencji są nabywane wyłącznie przez Użytkownika.
4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich Twórcy Plików z Informacjami. Twórca Plików z Informacjami zachowuje na zasadzie wyłączności wszelkie tytuły, prawa autorskie oraz inne prawa w odniesieniu do Plików z Informacjami.

§14

1. Usługodawca z chwilą zakupu Plików z Informacjami udziela Użytkownikowi niezbywalne i wyłączne prawo do użytkowania dla własnych potrzeb Użytkownika (użytek niekomercyjny) Plików z Informacjami, bez prawa do: powielania, modyfikacji lub jakichkolwiek innych elementów Plików z Informacjami, rozpowszechniania, najmu, dzierżawy ani cesji praw z niniejszej umowy, używania do celów innych niż ich przeznaczenie.
2. Okres na jaki została udzielona zostaje Licencja do materiałów w tym subskrypcji wy 1 rok poza przypadkiem odstąpienia Użytkownika od ich zakupu.
3. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik nie jest uprawniony do:
a) udzielania sublicencji, sprzedaży, najmu lub użyczenia Plików z Informacjami lub przeniesienia w inny sposób uprawnień wynikających z Licencji na osobę trzecią;
b) dystrybuowania Plików z Informacjami bez pisemnej autoryzacji takiej dystrybucji przez Twórcę lub Serwis;
c) zwielokrotniania, trwale lub czasowo Plików z Informacjami w całości lub w części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie;
d) modyfikowania, dokonywania tłumaczeń, przystosowywania Plików z Informacjami, zmieniania układu Plików z Informacjami ani wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Plikach z Informacjami;
e) tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie Plików z Informacjami.

§15

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) aktywne łącze internetowe,
b) Procesor 500 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć 2 GB RAM co najmniej 500 MB przestrzeni dyskowej. ,
c) System operacyjny co najmniej Windows Vista
d) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
2. W celu prawidłowego pobrania Plików z Informacjami i niezakłóconego z nich korzystania korzystania, stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) 500 MB wolnej pamięci
3. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
4. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
5. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1920×1080

ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

§ 16

1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
2. Serwis jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana tj. Pliki z Informacjami mają wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
7. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres kontakt@wcentrumrozwoju.pl
3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
4. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
9. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
10. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

§ 17

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL https://wcentrumrozwoju.pl
Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Sprzedający niniejszym Regulaminem informuje Kupującego, że w przypadku zapłaty i dostarczenia Kupującemu Plików z Informacjami, w tym udostępnieniu treści, usługi premium i podobnych traci on prawo do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
5. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 18

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

 

Załączniki do Regulaminu

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
– POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
a. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy;
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:
…………………………………………………………………………….
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej ……………………………… Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

B. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat: ………………………..
adres internetowy ………………………………..
e-mail – …………………………..
telefon …………………………………………..
………………………………………………………

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
SERWISU:
WWW.WCENTRUMROZWOJU.PL

 

 • Zakres Polityki prywatności i cookies

Administratorem danych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 5242495143 (dalej „Fundacja”, „my” lub „nas”, „Administrator”).

Zobowiązujemy się postępować właściwie, jeśli chodzi o zbieranie, wykorzystywanie i ochronę danych osobowych. Chcemy, abyś był pewny, że Twoje dane są z nami bezpieczne a także w pełni rozumiał, w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zaoferować Ci lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Właśnie dlatego została opracowana ta Polityka prywatności
i cookies
(dalej “Polityka”), która:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;

 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;

 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego udostępnimy Twoje dane osobowe innym organizacjom;

 • wyjaśnia prawa i wybory, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

W związku z oferowaną gamą usług, chcemy, abyś jasno wiedział, co obejmuje ta Polityka. Niniejsza Polityka dotyczy Ciebie, jeśli korzystasz z naszych usług (określonych w niniejszej Polityce jako “nasze Usługi”). Korzystanie z naszych Usług oznacza:

 • Założenie konta w naszym Serwisie oraz korzystanie z naszych Usług oferowanych w ramach jego funkcjonalności;

 • Niniejsza Polityka ma również zastosowanie, jeśli skontaktujesz się z nami lub skontaktujemy się z Tobą w sprawie naszych Usług;

Nasze Serwisy lub aplikacje mobilne mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, które mają własne zasady i polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane osobowe. W takich sytuacjach prosimy o dokładne zapoznanie się z rzeczonymi warunkami i politykami prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takiej stronie internetowej, ponieważ nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów.

 • Dane osobowe które zbieramy

Ta sekcja zawiera informacje o danych osobowych, które możemy od Ciebie gromadzić podczas korzystania z naszych Usług oraz innych danych osobowych, które możemy otrzymać z innych źródeł.

Rejestrując się w naszych Usługach, możesz przekazać nam:

 • Twoje dane osobowe, w tym adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu oraz data urodzenia;

 • Dane logowania do konta, takie jak nazwa użytkownika i hasło, które wybrałeś;

Przeglądając nasze Serwisy lub korzystając z naszych aplikacji mobilnych, możemy zbierać:

 • Informacje o sposobie przeglądania naszych Serwisów i aplikacji mobilnych oraz informacje o kliknięciu jednej z naszych reklam (w tym na stronach internetowych innych organizacji);

 • Informacje o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych);

Jeśli korzystasz z kuponów lub voucherów możemy zbierać:

 • Informacje jak i kiedy używasz kuponów lub voucherów;

Kontaktując się z nami, lub kiedy my kontaktujemy się z Tobą lub biorąc udział w promocjach, konkursach, ankietach lub ankietach dotyczących naszych Usług, możemy zbierać:

 • Dane osobowe, które podajesz na swój temat, za każdym razem, kiedy kontaktujesz się z nami w sprawie naszych Usług (na przykład Twoje imię
  i nazwisko, nazwa użytkownika, dane kontaktowe, login), w tym przez telefon,
  e-mail lub pocztę lub podczas rozmowy z nami za pośrednictwem medi
  ów społecznościowych;

 • Szczegółowe informacje o wiadomościach e-mail i innych wiadomościach cyfrowych, które wysyłamy do Ciebie, wraz z wszelkimi linkami, które klikniesz;

 • Twoja opinia i wkład w ankietach satysfakcji klientów;

   
 • Inne źródła danych osobowych

Możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł jak: specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje, nasi partnerzy handlowi i rejestry publiczne. Tego typu dane osobowe pomagają nam m.in.:

 • dokonać przeglądu i poprawić dokładność posiadanych przez nas danych;

 • poprawić i zmierzyć skuteczność naszej komunikacji marketingowej, w tym reklamy online.

 

 1. Jak i dlaczego używany danych osobowych

W poniższej tabeli szczegółowo wyjaśniamy w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe:

Używamy danych osobowych do: To oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na:

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane w ten sposób?

Podstawa prawna

Zapewnienia dostępności naszym usługom

Zarządzanie kontem, które masz stworzone w naszym Serwisie.

Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli: zarządzać Twoim kontem użytkownika i dostarczać Ci usługi, z których chcesz skorzystać.

Niezbędność do wykonania umowy

Gdy przetwarzamy:

 • dane kontaktowe;

 • informacje z profilu użytkownika.

Bez tych informacji nie będziemy w stanie dostarczyć Ci naszych usług.

Zarządzania
i usprawniania naszych codziennych operacji biznesowych

Zarządzanie i ulepszanie naszych Serwisów i aplikacji mobilnych.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w naszych Serwisach i w aplikacjach mobilnych, aby poprawić jakość obsługi klienta.

Niektóre pliki cookies są niezbędne, więc nie należy ich wyłączać, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji naszych Serwisów i aplikacji mobilnych. Możesz wyłączyć inne pliki cookies, ale może to wpłynąć na Twoje odczucia
z korzystania z naszych witryn. Więcej informacji o plikach cookies i sposobach ich wyłączenia można znaleźć w sekcji
Pliki cookies i podobne technologie.

Prawnie usprawiedliwiony cel

 

Rozwijania i ulepszania naszej oferty usług, know-how i sposobu, w jaki komunikujemy się z Tobą.

Opieramy się na wykorzystaniu danych osobowych do przeprowadzania badań rynkowych, a także do ulepszania naszych systemów informatycznych (w tym bezpieczeństwa) oraz naszych usług. Dzięki temu możemy służyć Ci lepiej jako klientowi.

 
 

Wykrywania oszustw i innych przestępstw oraz ich zapobiegania.

Ważne jest, abyśmy monitorowali nasze Usługi w kontekście wykrywania i zapobiegania oszustwom, innym przestępstwom
i niewłaściwemu wykorzystywaniu usług. Pomoże nam to upewnić się, że możesz bezpiecznie korzystać z naszych Usług.

 
Personalizowania usług pod Twoje oczekiwania

Analizowania Twoich nawyków przeglądania naszych Serwisów, aby móc lepiej zrozumieć Cię jako naszego użytkownika oraz zapewnić Ci spersonalizowane usługi.

Przeglądanie Twoich zachowań pozwala nam personalizować nasze usługi. Pomoże nam to spełnić Twoje potrzeby jako użytkownika.

Prawnie usprawiedliwiony cel

 

Wysyłania odpowiednich komunikatów marketingowych
(w tym poczt
ą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w formie reklamy online), dotyczących naszych usług oraz usług naszych partnerów. W związku z tym reklama internetowa może być wyświetlana na naszych stronach internetowych oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich i innych kanałach mediów online. Możemy również mierzyć skuteczność naszych komunikatów marketingowych oraz naszych partnerów handlowych.

Chcemy być pewni, że dostarczamy komunikację marketingową, w tym reklamę online, która jest odpowiednia dla Twoich zainteresowań. Aby to osiągnąć, mierzymy Twoje reakcje na komunikację marketingową związaną z oferowanymi przez nas usługami, co oznacza, że możemy zaoferować Ci usługi, które lepiej spełniają Twoje potrzeby jako klienta.

Możesz zmienić swoje wybory marketingowe, zarówno podczas rejestracji u nas, jak
i w dowolnym czasie po tym.

Masz również wybór, jeśli chodzi o reklamę online. W dalszej części Polityki przedstawiamy możliwe do wybrania przez Ciebie opcje dotyczące plików cookies i sposobu, w jaki możesz kontrolować swoje preferencje dotyczące behawioralnych zachowań online.

W przypadku większości komunikatów marketingowych opieramy się na Twojej zgodzie, ale są sytuacje, w których leży to w naszym prawne usprawiedliwionym celu.

Kontaktu
i interakcji z Tob
ą

Kontaktu z Tobą w sprawie naszych Usług, na przykład przez telefon,
e-mail lub pocztę, lub odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, kt
óre skierowałeś do nas.

Chcemy służyć Ci najlepiej jako klientowi, więc wykorzystujemy dane osobowe w celu udzielenia wyjaśnień lub pomocy w odpowiedzi na Twoją komunikację.

Prawnie usprawiedliwiony cel

 

Zarządzania promocjami
i konkursami, w kt
órych bierzesz udział, w tym tymi, które prowadzimy z naszymi partnerami handlowymi.

Musimy przetworzyć Twoje dane osobowe, abyśmy mogli zarządzać promocjami
i konkursami, w kt
órych zdecydujesz się uczestniczyć.

 
 

Zapraszania do udziału w ankietach satysfakcji użytkownika i innych badaniach rynku prowadzonych przez nas i inne organizacje działające w naszym imieniu.

Przeprowadzamy badania rynkowe w celu udoskonalenia naszych Usług. Jeśli jednak skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie, nie musisz brać udziału w badaniu. Jeśli powiesz nam, że nie chcesz, abyśmy skontaktowali się
z Tobą w celu zbadania rynku, uszanujemy ten wyb
ór. Nie wpłynie to na zdolność do korzystania z naszych Usług.

 
       
 • Nasze prawnie usprawiedliwione cele w używaniu Twoich danych osobowych

W miejscach w których wspomnieliśmy powyżej, że wykorzystanie danych osobowych opiera się na naszym “prawnie usprawiedliwionym celu”, są to:

 • obsługa potrzeb naszych klientów, w tym dostarczania naszych usług;

 • promowanie i wprowadzania na rynek naszych usług;

 • obsługa konta (na przykład konto użytkownika online), zarządzanie skargami i rozwiązywania wszelkich sporów;

 • zrozumienie naszych użytkowników, w tym ich wzorców, zachowania, a także ich upodobań i preferencji;

 • ochrona i wsparcie naszej działalności, współpracowników, użytkowników i współwłaścicieli;

 • testowanie i rozwijanie nowych usług, a także ulepszanie już istniejących;

 • wymogi prawne / regulacyjne.

 

 • W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe dostawcom usług

W tej sekcji wyjaśniamy w jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe dostawcom usług. Kiedy udostępniamy dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich zachowania bezpieczeństwa i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do własnych celów marketingowych.

Dostawcy usług

Współpracujemy ze starannie wybranymi dostawcami usług, którzy realizują określone funkcje
w naszym imieniu. Należą do nich na przykład firmy, kt
óre pomagają nam w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności
i dostarczaniu zam
ówień. Udostępniamy tylko dane osobowe, które umożliwiają naszym dostawcom świadczenie tych usług.

Niektórzy z dostawców usług, z którymi współpracujemy, obsługują kanały mediów online
w ramach których umieszczaj
ą odpowiednie reklamy naszych usług, a także dla naszych dostawców. Na przykład możesz zobaczyć ogłoszenie o naszych usługach, gdy korzystasz z określonej witryny społecznościowej lub oglądasz telewizję internetową.

 • W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe innym podmiotom

Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:

 • gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że musimy udostępnić dane osobowe;

 • gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);

 • do organizacji, której sprzedajemy lub przenosimy (lub przystępujemy do negocjacji w celu sprzedaży lub przeniesienia) któregokolwiek z naszych praw lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy, którą możemy mieć z Tobą zawartą. Jeśli przeniesienie lub sprzedaż się powiedzie, podmiot otrzymujący Twoje dane osobowe może wykorzystywać twoje dane osobowe w taki sam sposób jak my;

 • do wszelkich następców prawnych związanych z naszą działalnością.

 

 • W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe

Wiemy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi osobowymi. Ta sekcja przedstawia wybrane
z wprowadzonych przez nas środk
ów. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak:

 • ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;

 • egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;

 • fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików;

 • zapory sieciowe i szyfrowanie danych podczas przesyłu za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL).

Jednak mimo podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez Internet do nas.

Dane osobowe, które od Państwa zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“EOG”). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców usług. Jeśli to zrobimy, zapewniamy poszanowanie Twoich praw prywatności zgodnie z niniejszymi Zasadami. Najczęstszym sposobem, w jaki to robimy, jest wprowadzenie konkretnego rodzaju umowy (więcej informacji nt. temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en) lub poprzez zatwierdzony program, taki jak Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/welcome.

 • Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż potrzebujemy, co jest uzależnione od kilku czynników:

 • (Przede wszystkim) powodu dla którego je zgromadziliśmy;
 • Jak dawno temu zostały zebrane;
 • Czy istnieje podstawa prawna / regulacyjna, abyśmy je zachowali;
 • Czy ich potrzebujemy, aby chronić Twojego lub naszego interesu.

 

 • Możliwość wyboru, w kwestii otrzymywania komunikatów marketingowych i udziału w badaniach rynkowych

Będziemy przesyłać Ci odpowiednie oferty i informacje o naszych usługach na wiele sposobów, w tym pocztą elektroniczną, ale tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymywanie tych informacji marketingowych.
W momencie rejestracji w naszym Serwisie zapytamy Cię, czy chcesz otrzymywać komunikację marketingową. W dowolnym czasie będziesz mieć możliwość zmiany swojego wyboru preferencji marketingowych za pośrednictwem panelu ustawień
w ramach swojego konta użytkownika, lub przez e-mail: kontakt@wcentrumrozwoju.pl

Chcielibyśmy również poznać Państwa opinie, które pomogą nam ulepszyć nasze Usługi, dlatego może się zdarzyć, że skontaktujemy się z Państwem w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Zawsze będziesz miał wybór, czy wziąć udział
w naszych badaniach rynku czy też z nich zrezygnować.

 • Jak wykorzystujemy pliki cookies

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe – są umieszczane przez nasz Serwis podczas każdej wizyty w urządzeniu końcowym Użytkownika, co pozwala naszym witrynom internetowym zapamiętać komputer Użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fundacja. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych Usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkownika oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwane są nasze Serwisy.

Na naszych Serwisach wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

DZIAŁANIE

CHARAKTERYSTYKA

TYP

Zapewnienie wydajności
 • kompatybilność (np. identyfikacja typu przeglądarki);

 • optymalizację (np. pomiar czasu ładowania zawartości Serwisu);

Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

Zwiększenie bezpieczeństwa
 • sprawdzenie czy urządzenie użytkownika jest bezpiecznie zalogowane przez cały czas trwania jego wizyty w Serwisie;

Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

Zapamiętanie preferencji
 • ulepszenie działania Serwisu np. poprzez spersonalizowane treści, powitanie lub zapamiętanie wybranego języka;

Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

Analiza sposobu korzystania
z Serwisu

 • zbieranie statystyk dotyczących m.in. ogólnej liczby wizyt odsłon oraz odwołań do Serwisu;

Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

Informacje zwrotne od Użytkowników Serwisu
 • nie wyświetlanie powiadomień o charakterze jednorazowym po przejściu Użytkownika do kolejnej podstrony Serwisu;

 • nie wyświetlanie powiadomień cyklicznych przez zdefiniowany okres;

Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

Wtyczki / widgety

 • dzielenie się treściami Serwisu na platformach społecznościowych;

 • odnotowywanie interakcji użytkowników w Serwisie (np. za pomocą licznika liczby udostępnień);

Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

Dostarczanie właściwych treści marketingowych
(w szczeg
ólności reklamy online)
 • dostarczanie reklam internetowych, które naszym zdaniem są dla Ciebie najbardziej istotne na naszych Serwisach i stronach internetowych innych podmiotów;

Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

Pomiar skuteczności naszej komunikacji marketingowej
(w tym reklamy online)
 • mierzenie skuteczności naszych internetowych kampanii reklamowych oraz tych wysyłanych za pośrednictwem e-mail;

 • kontrolowanie liczby wyświetleń reklamy.

Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez strony trzecie w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookies na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie w naszych Serwisach.

 • Twój wybór w zakresie plików cookies

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookies, Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej (w większości przypadków taka opcja znajduje się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki).

Informujemy, iż niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone
w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku nasze Serwisy mogą przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdują się na takich stronach jak np. http://allaboutcookies.org

 • Prawo dostępu do danych

Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowujemy.

 • Pozostałe prawa osób, których dane są przetwarzane

W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również:

 • Prawo do poprawienia danych

Jeśli uważasz, że posiadamy niedokładne lub brakujące informacje na Twój temat, daj nam znać, a my to poprawimy.

 • Prawo do sprzeciwu

Sprzeciw ogólny – rozpatrzymy sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, wtedy na Twoją prośbę albo ograniczymy ich przetwarzanie (patrz sekcja 14.3 poniżej) albo usuniemy je (patrz sekcja 14.4 poniżej).

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego – w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W wyniku sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego oraz w przypadku gdy nie będziemy mieli żadnych innych podstaw prawnych do ich wykorzystania, przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie wstrzymane w ciągu 30 dni.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Istnieje kilka sytuacji, w których można ograniczyć korzystanie z danych osobowych, w tym (ale nie tylko):

 • złożyłeś ogólny sprzeciw (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);

 • kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy;

 • wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe bezprawnie, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.

 

 • Prawo do usunięcia danych

Istnieje kilka sytuacji, w których możesz zlecić nam usunięcie Twoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko):

 • nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych;

 • z powodzeniem złożyłeś sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);

 • wycofaliście Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych (i nie mamy żadnych innych powodów, aby z nich korzystać);

 • bezprawnie przetworzyliśmy Twoje dane osobowe.

 

 • Prawo do przenoszenia danych

Jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu: kontakt@wcentrumrozwoju.pl.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Chcielibyśmy móc rozwiązać wszelkie Państwa wnioski i uwagi, jednakże mają Państwo również prawo złożyć skargę bezpośrednio lokalnemu organowi nadzorczemu jeśli uważacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.

 • Więcej informacji na temat twoich praw do ochrony danych

 

Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) dotycząca ochrony danych zawiera więcej szczegółowych informacji na temat wspomnianych wyżej Państwa praw do ochrony danych osobowych. Jeśli chcesz bardziej szczegółowo porozmawiać z nami na temat tych praw, skorzystaj z sekcji poniżej w której informujemy “jak się z nami skontaktować”.

 

 • Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, skontaktuj się
z nami:

 

E-mail: kontakt@wcentrumrozwoju.pl

 

Z Administratorem możesz się również skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: shs@aip.link

 

Polityka została ostatnio zaktualizowana: 03.09.2020

 

You cannot copy content of this page