Home Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera

Regulamin świadczenia usługi przesyłania informacji handlowej

za pomocą poczty elektronicznej.

 • Administratorem danych osobowych w „W Centrum Rozwoju /Newsletter https://wcentrumrozwoju.pl” jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadająca NIP 524-24-95-143, w ramach przedsięwzięcia prowadzonego w formie StartUp-u “W Centrum Rozwoju”.

 • Przedmiotem usługi „Newsletter W Centrum Rozwoju” jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez serwis https://wcentrumrozwoju.pl na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Mailingiem/Newsletterem.

 • W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) (“Newsletter”).

 • Subskrybent poprzez wypełnienie formularza zamówienia usługi Mailingu/Newsletter za pośrednictwem strony internetowej i zaznaczenie okienka – akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez usługodawcę w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 • Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Subskrybenta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.

 • Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika (“Subskrybenta”), po aktywacji usługi.

 • Newsletter zawiera między innymi reklamy, opis aktualnej oferty handlowej, informacje o promocjach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora.

 • Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez:

 • wpisanie w odpowiednim formularzu “Newsletter” na oznaczonej stronie internetowej adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

 • Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty rejestracji.

 • Wyrażenie zgody przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Administratora.

 • Każdy Newsletter zawiera:

 • informację o Administratorze,

 • wypełnione pole “temat”, określające treść przesyłki,

 • informację o sposobie rezygnowania z usługi.

 • Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez:

 • wpisanie w wiadomość e-mail oświadczenia o  rezygnacji z otrzymywania Newslettera

 • Po wykonaniu jednej z powyższych czynności Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.

 • Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.

 • Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Administratora. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji. 

 • Administrator ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

You cannot copy content of this page